Bốn chân như bốn cột nhà
Hai tai ve vẩy, hai ngà trắng phao
Vòi dài vắt vẻo trên đầu
Trong rừng thích sống với nhau từng đàn.

Đố bé là con gì?

Những bài viết liên quan: